Concept.M

Concept.M

Algemene voorwaarden


1 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

2 De ontwerpen worden door de opdrachtnemer digitaal en/of klaar voor druk aangeleverd.

3 Indien de opdracht voortijdig door de opdrachtgever wordt beëindigd voordat alle fasen zijn doorlopen, dan zal de opdrachtgever alle verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten dienen te vergoeden en niet gerechtigd zijn het (schets) ontwerp te gebruiken.

4 De uren in de offerte zijn een geschat aantal werkuren; deze dienen niet te worden overschrijden. Mocht dit dreigen te gebeuren, dan zal de opdrachtnemer dit vroegtijdig aangeven.

5 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdracht-nemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

6 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

7 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

8 De opdrachtnemer stelt zich op als een voorbereiding/pre-press bedrijf, en kan u begeleiden in het zoeken van goede drukkerijen en afwerkingsbedrijven.

9 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig laten aanleveren van volledige, deugdelijk en duidelijke gegevens of materialen.

10 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan de opdrachtnemer.

11 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.

12 De opdrachtnemer is te alleen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

13 Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen en elektronische bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

14 Tenzij anders is overeengekomen is het de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, aan te brengen of te laten aanbrengen.

15 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

16 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

17 Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

18 Eventuele voorschotten dienen contant betaald te worden. Onder geen enkel beding kan van de opdrachtnemer verwacht worden de opdrachtwerkzaamheden te starten en/of verder te zetten zolang de voorschotten niet betaald zijn.

19 Betalingen, met uitzondering van de eventuele voorschotten, dienen plaats te vinden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuur bedrag.

20 De betalingen zullen enkel per overschrijving gebeuren. De bankkosten voor overschrijvingen zijn ten laste van de opdrachtgever.

21 De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

22 Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderzijds in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

23 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement od surcéance van de andere partij.

24 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij geldt als de maker in zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

25 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen op het gebruik van het resultaat van de opdracht.

26 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

27 De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  . fouten in materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

  . fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

  . druk/productie/uitvoeringsfouten of fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens nadat de opdrachtgever zijn goedkeuring op het ontwerp (proef) heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

  . druk/productie/uitvoeringsfouten of fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens nadat de opdrachtgever zijn goedkeuring op het ontwerp(proef) heeft gegeven, en deze fouten in het ontwerp (proef) wel waarneembaar zouden zijn geweest.

  . gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijs-opgaves van toeleveranciers.

28 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

29 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

30 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

31 Elk van de partijen verbindt zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en knowhow alsook eender welk soort document waarvan zij kennis kreeg tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of te communiceren, niet te laten verspreiden of te laten communiceren, niet direct of indirect te gebruiken, tenzij de andere partij hiervoor op voorhand schriftelijk de toestemming gaf. De verplichting tot vertrouwelijkheid die in dit artikel voorzien is, geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

32 Indien de opdrachtgever materiaal ter beschikking stelt van de opdrachtnemer, moet dit op tijd (rekening houdend met de orderplanning), degelijk verpakt en franco geleverd worden in de bedrijfsgebouwen van de opdrachtnemer. Het voor ontvangst tekenen van de vervoerdocumenten bevestigt enkel de ontvangst van het materiaal. Als de opdrachtgever pre-press materiaal digitaal levert zonder uitgeprinte versie ervan, dan draagt de opdrachtnemer geen enkele verantwoordelijkheid voor het resultaat van de druk. Als de opdrachtgever digitale bestanden ter beschikking stelt van de opdrachtnemer, dan moet hij zelf de originele bestanden bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. De leverancier is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de opdrachtgever ontvangt. Behoudens opzet en zware fout van de opdrachtnemer, zijn personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.

De opdrachtnemer is nooit verplicht de materialen van de opdrachtgever te bewaren. Indien de opdrachtgever wenst dat de leverancier productie-elementen van de opdrachtgever bewaart, zal hij dit schriftelijk vóór de uitvoering van de opdracht met de opdrachtnemer overeenkomen. De bewaring gebeurt dan op risico van de opdrachtgever, die de opdrachtnemer uitdrukkelijk ontslaat van elke aansprakelijkheid in verband met deze bewaring (o.a. verlies of beschadiging), behalve in geval van opzet of zware fout van de opdrachtnemer.

34 Alle goederen (originelen, modellen, films, informatiedragers, drukdragers, enz.) toevertrouwd door de opdrachtgever en die in het bedrijf van de opdrachtnemer staan, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de opdrachtnemer van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies, hetzij geheel of gedeeltelijk, en dit om welke reden ook, behalve in geval van opzet, zware fout van de opdrachtnemer, zijn personeel of onderaannemers. Hetzelfde geldt voor de goederen die voor de opdrachtgever bestemd zijn.

35 Voor de uitvoering van de overeenkomsten en opdrachten, zal de opdrachtnemer en de opdrachtgever woonplaats kiezen in hun respectievelijke woningen/maatschappelijke zetel. Echter, in geval van betwisting, is de rechter van de opdrachtnemer bevoegd. De rechtbanken van Aalst in België, zijn verantwoordelijk voor alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, de uitvoering, de niet-uitvoering of de toepassing van deze overeenkomst/opdracht.